Diji: Learn in your language on your phone

Of the 1.3 billion people on the African continent, how many do you think speak English, French, German or another European language as their first language? 

While these languages are the common choice for business, education, advertising and the internet in Africa, it may surprise you to learn that only 0.5% of Africans speak English as their mother tongue.  There is a clear lack of recognition of African languages and African language speakers on the continent, despite the fact that learning in one’s mother tongue has proven benefits.

This is something that we aim to address with Diji, an online learning platform in African languages for African language speakers. We have recently launched Diji’s latest Zulu language course, which focuses on basic digital literacy, including how to:

  • Use computers
  • Email and communicate online
  • Search for, and assess, information (including fake news)

These are essential skills for participating in an increasingly online world and the Fourth Industrial Revolution.  

Funda ngolimi lwakho, efonini yakho

Kubantu abayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-1.3 ezwenikazi lase-Afrika, ucabanga ukuthi bangaki abakhuluma isiNgisi, isi-French, isi-Jalimane noma olunye ulimi lwaseYurophu njengolimi lwabo lokuqala?

Yize lezi zilimi zijwayelekile kwezamabhizinisi, ezemfundo, ezokukhangisa kanye ne-inthanethi, kungakumangaza ukwazi ukuthi u-0.5% kuphela wabantu base-Afrika abakhuluma isiNgisi njengolimi lwabo lwebele.

Kusobala kukhona ukunganakwa kwezilimi zase-Afrika. Ingakho-ke iDiji – inkundla yokufunda nge-inthanethi ngezilimi zase-Afrika – yenza lokhu. 

iDiji isanda kwethula izifundo zayo zokuqala ngolimi lwesiZulu ezigxile ekufundeni okuyisisekelo kwedijithali, kufaka phakathi indlela yokusebenzisa ikhompyutha, ukuxhumana nokusesha ku-inthanethi. Lawa amakhono abalulekile okubamba iqhaza kwi-Fourth Industrial Revolution nasezweni elisebenzisa kakhulu i-inthanethi.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Leave a Reply